Üldinfo

Tartu Lasteaed Tähtvere, (edaspidi: lasteasutus), on munitsipaalõppeasutus, mis juhindub oma tegevuses riigi ja kohaliku omavalitsuse seadustest, määrustest ja õigusaktidest ning lasteasutuse põhimäärusest.

  • Lasteasutuse aadress: 51006 Tartu, A. H. Tammsaare 10
  • Lasteasutuses on 14 rühma: 3 sõimerühma, 2 aiarühma, 7 sobitusrühma, 1 tasandusrühm ja 1 pervasiivsete arenguhäiretega rühm
  • Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles
  • Lasteasutuse teeninduspiirkond on Tartu linn
  • Lasteasutus võib korraldada huvitegevust ja -koolitust

Missioon

Lasteaias keskkonna loomine, kus laps saab väljendada oma huvisid, oskusi ja uudishimu, kus õpetajad koostöös lapsevanematega arvestavad iga lapse vajadusi, kus teadmisi rakendatakse lastest lähtudes ja loovalt, kus läbi rõõmu- ja turvatunde toetatakse headuse kujunemist.

Visioon

Rõõmurohke ja tervislik arengukeskkond, kus on hoolivus ja koostegemine, avatus uudsetele õpikäsitustele.

Eripära

Eesti folkloor, mille kaudu väärtustame eesti keelt, tõekspidamisi ja kombeid. Ühinemine Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga (edaspidi TEL). Prioriteediks on laste toitlustamisel liikuda mahetoidu ehk ökotoidu poole. Ühinemine programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed“.