Üldinfo

Tartu Lasteaed Tähtvere, (edaspidi: lasteasutus), on munitsipaalõppeasutus, mis juhindub oma tegevuses riigi ja kohaliku omavalitsuse seadustest, määrustest ja õigusaktidest ning lasteasutuse põhimäärusest.

  • Lasteasutuse aadress: 51006 Tartu, A. H. Tammsaare 10

  • Lasteasutuses on 14 rühma: 3 sõimerühma, 2 aiarühma, 7 sobitusrühma, 1 tasandusrühm ja 1 pervasiivsete arenguhäiretega rühm

  • Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles

  • Lasteasutuse teeninduspiirkond on Tartu linn

  • Lasteasutus võib korraldada huvitegevust ja -koolitust

Meie väärtused