Aasta tegevuskava

Tartu Lasteaed Tähtvere Kinnitatud

TEGEVUSKAVA 2017-2018 direktori 31.08.2017.a. kk nr196

Õppeaasta teema: Eesti 100; õppe- ja kasvatustegevus läbi väärtuste

I ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTE EESMÄRGID JA ÜLESANDED NENDE EESMÄRKIDE TÄITMISEKS

Üldeesmärk

Laste kehalise, vaimse, sotsiaalse arengu toetamine, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks, koolis õppimiseks ja positiivne tervisekäitumine.

 1. Eesmärk: Arvestada lapse individuaalsust.

Ülesanded:

 • Täiendada laste individuaalse arengu jälgimist ja toetamist;

 • Teha koostööd lastevanematega;

 • Tõhustada tervisemeeskonna ja rühmade meeskondade koostööd;

2. Eesmärk: Jälgida kavakindlalt lapse arengut ja seda dokumenteerida.

Ülesanded:

 • Analüüsida laste arengut koostöös lapsevanemaga, arvestades riiklikus õppekavas kindlaks määratud lapse arengu hindamise põhimõtteid;

 • Koolieelikute rühmades kasutada lapse arengu dokumenteerimiseks E. Kikasè koostatud joonistamistesti ja saadud tulemustele toetudes anda tagasiside lapsevanematele aprillikuus;

 • Uuendada lasteaia õppekavas erivajadustega arvestamine

 1. Eesmärk: jätkata pärimuskultuuri alast tegevust.

Ülesanded:

 • Viia ellu lasteaed Tähtvere ürituste kavas planeeritud pärimuskultuurialased tegevused;

 • Kasutada õppe- ja kasvatustegevuste ja vabategevuste läbiviimiseks võimalikult palju ja mitmekesiselt eesti rahva pärimuskultuuri võimalusi;

 • Võtta osa Tartu linnas ja ka kaugemal toimuvatest lastele korraldatud kultuuriüritustest;

 • Jätkata pärimuskultuuri stiiliga keskkonna kujundamist;

 • Jätkata pärimuskultuurialaseid koolitusi.

4. Eesmärk: toetada laste koolivalmiduse kujundamist.

Ülesanded:

 • Toetada laste koolivalmiduse kujunemist eelkõige läbi mänguliste tegevuste ja õuetegevuste;

 • Jätkata laste sotsiaalse kompetentsuse kujunemise toetamist;

 • Jätkata vastavasisulist koolitust õpetajatele ja toetavale personalile;

 1. Eesmärk: pöörata suurt tähelepanu laste mängule; k.a õuemängule.

Ülesanded:

  • Prioriteediks pidada laste koolivalmiduse toetamist läbi õuesõppe;

  • Rühma õppekavade eesmärgid püstitada lähtuvalt väärtuste arengu toetamisest;

  • Planeerida õppe- ja kasvatustegevused võimalikult mängulised;

 1. Eesmärk: pöörata tähelepanu laste tervise arengu toetamisele.

Ülesanded:

 • Järgida kõikides tegevustes tervise edendamise põhimõtteid;

 • Kasutada õppe- ja vabategevustes rohkem spordimänge ja õuetegevusi;

 • Jätkata õppekäikude ja-tegevuste läbiviimist õues/looduses;

 • Osaleda aktiivselt tervist edendavate lasteaedade võrgustiku töös;

 • Teha tihedat koostööd lasteaia tervisemeeskonna; töötajate ja lastevanemate vahel;

7. Eesmärk: jätkata laste arengut soodustava keskkonna loomist.

Ülesanded:

 • Täiendada lasteaia keskkonna riskianalüüse;

 • Vahetada õues tihedamini rühmaplatse rühmade vahel;

 • Koostada rühmades õppematerjale õuesõppe parendamiseks;

 • Olla lastele eeskujuks oma käitumisega

II. ÜHISÜRITUSTE KAVA LASTELE

Kuu

Kuup.

Üritus

Ürituse sisu

Vastutajad

September

16.sept

*Sügise sünnipäev

– tarkusepäev

– Tähtvere päev

-Juurvilja nädal

Ülemajaline tähistamine

– tarkuserada õues

-kontsert linnaosas

 

-teemanädal rühmades

ülemajaline

M.Värton, K. Lauk

M.Värton,; M. Metsa R: Lepatriinud

Tervisemeeskond               

 R: Naksitrallid

M. Värton, K. Lauk

M. Metsa, R: Mürakarud

Oktoober

*

Meenädal

– teemanädal     rühmades

tervisemeeskond   R: Lotted; Päikeselapsed     

M. Värton   R: Mesimummud

November

Ohutus, helkuriõhtud

– leivanädal

-Mardipäev/Kadripäev

Külaline päästeametist

 

 

– teemaüritus

Tervisemeeskond; rühmad;  K. Lauk; E. Laane

tervisemeeskond, R: Kaisukarud

M.Metsa; R: Kallikarud

Detsember

 Dets. algus  Jõululaat  Kõik rühmad koos lastevanematega  R: Pokud

Jaanuar

*

– pillide tutvustamise päev

– tervisenädal

– lastemuusikakooli kontsert

M. Metsa

Tervisemeeskond R:Kaisukarud

Veebruar

23. veeb

– Eesti Vabariigi aastapäev

-hügieeninädal

– kontsertaktus

                       -teemaüritus

M. Metsa R:Rüblikud

                                                                           Tervisemeeskond;                                                           R:Päikeselapsed                                                                

Märts

*

14. märts

Lihavõtted

– emakeelepäev

 

-salatinädal

-mängupidu

ülemajaline üritus

Värton, Lauk    R: Krõllid

M. Metsa, R: Sipsikud            

 tervisemeeskond

Aprill

*

*

südamenädal

kevadnäidend

-liikumisüritus

näidend

Tervisemeeskond               R:Kaisukarud

M. Metsa, R: Kaisukarud

Mai

*

Õues kevadpidu/lasteaia sünna/kohvikute päev

– spordipäev

-õueüritus

-sportmängud ja võistlused

M. Värton, R: Naksitrallid, R:Oravakesed

K. Lauk kõik rühmad

* – kuupäevad täpsustatakse eelmisel kuul

III. TRADITSIOONILISED ÜRITUSED

 • Ülelinnalistest spordipäevadest osavõtt

 • Ülelinnalistest ja üleriigilistest joonistusvõistlustest osavõtt

 • Folkloorirühma, laulukoori ja teiste huviringide esinemine lasteaias ja väljaspool lasteaeda

 • Muuseumide külastamine

 • Õpeekskursioonid ja kooliminejate kevadekskursioon

 • Loodusraja külastamine

 • Tervist edendavad üritused

 • IV. NÄITUSED ja KUJUNDUSED

Kuup.

Teema

Koht

Sisu

Vastutaja

01.09.

tarkusepäev

saal                               koridorid

– temaatiline kujundus

R:Päikeselapsed

Okt.

oktoober

Saal

koridorid

– temaatiline kujundus, sügisandide näitus

R:Naksitrallid

01.12

Jõulud

Lasteaia koridorid

-saal                Lasteaia hoone ja territoorium

– temaatiline kujundus

– temaatiline terviklahendus

R: Kallikarud, Oravakesed

R: Lepatriinud

Jaan

Talv

– saal

koridorid

– temaatiline kujundus

R: Linnupojad

Veebr

Vabariigi sünnipäev

Lasteaia saal

– temaatiline kujundus

R: Rüblikud

Märts

Emakeelepäev

Kevad,

Lasteaia saal

koridorid

– temaatiline kujundus

R: Sipsikud

mai

1.05

Kevad/suvi

Lasteaia sünnipäev

Lasteaia territoorium, koridorid, saal

Koridorid/trepikojad

saal

 • terviklahendus

– teemakohased kujundused ja kunstitööd

R: Kaisukarud, Mürakarud

R: Krõllid

õppeaasta

Laste kunstitööd

saalis

Tagab laste tööde õigeaegse eksponeerimise

 okt-R2,; nov-R3;dets-R4;jõulud-R14; jaan-R5;veebr-R6;märts-R7;aprill-R8; mai-R9;sünnip-R15; juuni-R10;aug-R11;tarkusepäev2017-R12

V. RÜHMASISESTE ÜRITUSTE KAVA

Kuupäev

Üritus

Vastutajad

Oktoober/november

Sügispeod ja/või Hingedepäev ja/või Isadepäev

Loodusraja külastamine

Rühmade õpetajad

Detsember

Jõulupeod, jõulumaa külastamine

Rühmade õpetajad

Veebruar

Loodusraja külastamine

Vastlapäev-spordipäev rühmades (koos vanematega)

Rühmade õpetajad

Aprill/mai

Kevadpeod ja/või Emadepäev

Koolisaatmispeod

Loodusraja külastamine

Rühmade õpetajad

Vastavalt ühisürituste kavale

Temaatilised terviseüritused

Tervisemeeskond

Rühmade õpetajad

VI. ENESETÄIENDAMINE

Aeg

Teema

Sihtrühm

Läbiviimise koht

Läbiviija

September

Laste sujuv üleminek lasteaiast kooli

Õpetajad

Lapsevanemad

Lasteaed

 

Kooli õpetaja

Oktoober

 

õpetajad, lapsevanemad

lasteaed

 

November

väärtuskasvatus

töötajad

lasteaed

Rühma õpetajad

Jaanuar

Väärtuskasvatus

töötajad

Lasteaed

Rühma õpetajad

Veebruar

Tartus teise lasteaia töökorraldus

Lasteaia personal

kokkuleppel

E. Laane

Aprill

väärtuskasvatus

töötajad, lapsevanemad

lasteaed

Rühma õpetajad

Pidev

Kursustel omandatu edastamine kolleegidele

Lasteaia personal

Lasteaed

Kõik kursustel käinud

Pidev

Õppekasvatustegevus lasteaias

Uued õpetajad ja õpetaja abid

Lasteaed

õppealajuhataja

majandusjuhataja

Mentorid

Pidev

Terviseedendus

Lasteaia personal

Lasteaed

Tervisemeeskond

Pidev

Erialase perioodika ja kirjandusega töötamine

Lasteaia personal

Lasteaed

iseseisvalt

September – aprill

organiseeritud tegeluste ja tegevuste vaatlused

õpetajad

Lasteaed

Direktor, õppealajuhataja,

õpetajad

VII. KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

Aeg

Töövorm

Vastutajad

September

Koosolekud rühmades

Õpetajad

Oktoober

Koolivalmidustest

Laste arenguküsitlused

Õpetajad

Detsember

Koosolekud rühmades

Õpetajad

Aprill

Koolivalmidustest

Arenguvestlused lastevanematega laste arengust

Õpetajad

Mai

Koosolekud rühmades

Õpetajad

Õppeaasta

Konsultatsioonid lastevanematele laste arengupsühholoogia ja pedagoogika osas

Pedagoogid

Õppeaasta

Rühmasisesed ja ülemajalised peod

Õpetajad

Õppeaasta

Igapäevane infovahetus

Õpetajad

Õppeaasta

Hoolekogu koosolekud 1x kvartalis

Hoolekogu esimees, Lasteaia direktor

VIII. KOOSOLEKUD JA ÜRITUSED TÖÖTAJATELE

Aeg

Koosolek

Vastutajad

Aug/ September

Üldkoosolek

Pedagoogiline nõukogu

E. Oras

E. Laane

Oktoober

Õpetajate päev – Tervislik üritus +aktus

tervisemeeskond             R:Kaisukarud

November

Üldkoosolek

Pedagoogiline nõukogu

E. Oras

E. Laane

Detsember

Jõulud

R: Oravakesed, Linnupojad

Veebruar

Üldkoosolek

Pedagoogiline nõukogu

E. Oras

E. Laane

märts

naistepäev

R:Mesimummud, Lotted

 

 

 

Mai/juuni

Üldkoosolek

Pedagoogiline nõukogu

Lasteaia sünnipäev- tervislik üritus +koosviibimine

E. Oras

E. Laane

R: Mürakarud, Rüblikud

õppeaasta

Töörühmade koosolekud

E. Oras

E. Laane

IX. SISEHINDAMINE

Aeg

Töö vorm

Vastutajad

Pidev

sisekontroll

E. Laane, majandusjuhataja, tervisetöötaja

Pidev

Õppetegevuse vaatlused

E. Oras,E. Laane

 

 

 

X. TERVISEEDENDUS

Vastavalt tervise edendamise kavale

XI. HUVIRINGID

Tasuta huviringid:

Huviringe viivad läbi Tartu Lasteaed Tähtvere õpetajad.

Flöödiring

Folkloor

Õppekavavälised huviringid:

Vastavalt kokkulepetele huvikoolidega.