Aasta tegevuskava

Tartu Lasteaed Tähtvere Kinnitatud

TEGEVUSKAVA 2018-2019 direktori 18.09.2018.a. kk nr167

Õppeaasta teema: Eesti 100; õppe- ja kasvatustegevus läbi väärtuste

I ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTE EESMÄRGID JA ÜLESANDED NENDE EESMÄRKIDE TÄITMISEKS

Üldeesmärk

Laste kehalise, vaimse, sotsiaalse arengu toetamine, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks, koolis õppimiseks ja positiivne tervisekäitumine.

 1. Eesmärk: Arvestada lapse individuaalsust.

Ülesanded:

 • Täiendada laste individuaalse arengu jälgimist ja arengu toetamist läbi väärtuste;

 • Teha koostööd lastevanematega;

 • Tõhustada tervisemeeskonna ja rühmade meeskondade koostööd;

2. Eesmärk: Jälgida kavakindlalt lapse arengut ja seda dokumenteerida.

Ülesanded:

 • Analüüsida laste arengut koostöös lapsevanemaga, arvestades riiklikus õppekavas kindlaks määratud lapse arengu hindamise põhimõtteid;

 • Koolieelikute rühmades kasutada lapse arengu dokumenteerimiseks E. Kikasè koostatud joonistamistesti ja saadud tulemustele toetudes anda tagasiside lapsevanematele aprillikuus;

 • Uuendada lasteaia õppekavas erivajadustega arvestamine

 1. Eesmärk: jätkata pärimuskultuuri alast tegevust.

Ülesanded:

 • Viia ellu lasteaed Tähtvere ürituste kavas planeeritud pärimuskultuurialased tegevused;

 • Kasutada õppe- ja kasvatustegevuste ja vabategevuste läbiviimiseks võimalikult palju ja mitmekesiselt eesti rahva pärimuskultuuri võimalusi;

 • Võtta osa Tartu linnas ja ka kaugemal toimuvatest lastele korraldatud kultuuriüritustest;

 • Jätkata pärimuskultuuri stiiliga keskkonna kujundamist;

 • Jätkata pärimuskultuurialaseid koolitusi.

4. Eesmärk: toetada laste koolivalmiduse kujundamist.

Ülesanded:

 • Toetada laste koolivalmiduse kujunemist eelkõige läbi mänguliste tegevuste ja õuetegevuste;

 • Jätkata laste sotsiaalse kompetentsuse kujunemise toetamist;

 • Jätkata vastavasisulist koolitust õpetajatele ja toetavale personalile;

 1. Eesmärk: pöörata suurt tähelepanu laste mängule; k.a õuemängule.

Ülesanded:

  • Prioriteediks pidada laste koolivalmiduse toetamist läbi õuesõppe;

  • Rühma õppekavade eesmärgid püstitada lähtuvalt väärtustest;

  • Planeerida õppe- ja kasvatustegevused võimalikult mängulised ja nädalas vähemalt üks õuesõppe tegevus;

 1. Eesmärk: pöörata tähelepanu laste tervisekasvatusele.

Ülesanded:

 • Järgida kõikides tegevustes tervise edendamise põhimõtteid;

 • Kasutada õppe- ja vabategevustes rohkem spordimänge ja õuetegevusi;

 • Jätkata õppekäikude ja-tegevuste läbiviimist õues/looduses;

 • Osaleda aktiivselt tervist edendavate lasteaedade võrgustiku töös;

 • Teha tihedat koostööd lasteaia tervisemeeskonna; töötajate ja lastevanemate vahel;

7. Eesmärk: jätkata laste arengut soodustava keskkonna loomist.

Ülesanded:

 • Täiendada lasteaia keskkonna riskianalüüse;

 • Vahetada õues tihedamini rühmaplatse rühmade vahel;

 • Koostada rühmades õppematerjale õuesõppe parendamiseks;

 • Olla lastele eeskujuks oma käitumisega

II. ÜHISÜRITUSTE KAVA LASTELE

Kuu

Kuup.

Üritus

Ürituse sisu

Vastutajad

September

3. sept

22. sept

26. sept

Sügise spordipäev

– tarkusepäev

– Tähtvere päev

-Tervisenädal

Pargijooks

– aktus

-kontsert linnaosas

 -teemanädal rühmades: rüht

-Jooks Tähtvere pargis, ülemajaline üritus koos vanematega

M.Metsa; R: Pokud

 M. Metsa R: Pokud/Sipsikud

Tervisemeeskond; R: Lepatriinud           

  

M. Värton, K. Lauk ; R: Kaisukarud

Oktoober

Tervis: vaimne tervis läbi liikumistegevuste, rüht

Sügise mängupidu

– teemanädal      rühmades

Laulud/mängud

tervisemeeskond   R: Lepatriinud;     

 

M. Värton; K.Lauk;             R: Kaisukarud

November

 

 

 

 

 

26. nov.

Ohutus, helkuriõhtud

Tervis: tervislike eluviiside kinnistamine

-Kadripäev

Külaline päästeametist

– Tervisenädal rühmades: puhtus 

-õpetajate näidend

Tervisemeeskond; rühmad;  K. Lauk; E. Laane

tervisemeeskond, R: Kaisukarud

 

tervisemeeskond; R: Pokud

M. Metsa; R: Linnupojad

M. Metsa; R: Linnupojad

Detsember

 Rühmade jõulupeod

Jaanuar

– pillide tutvustamise päev

Tervis: doonorlus

– lastemuusikakooli kontsert

-teemaüritus

M. Metsa

 

Tervisemeeskond;                R: Mürakarud

Veebruar

25. veeb

– Eesti Vabariigi aastapäev

-tervisenädal: tervislik lõuna

– teater

                       -teemaüritus

M. Metsa R:Rüblikud

                                                                           Tervisemeeskond;                                                           R:Lotted                                                            

Märts

14. märts

– emakeelepäev

 

Tervisenädal: vesi

ülemajaline üritus

-teemaüritus

M. Metsa, R: Rüblikud       

 tervisemeeskond; R: Oravakesed

Aprill

18. aprill

Tervis: südame tervise olulisus

Lihavõtted

-teemanädal rühmades

näidend

Õpetajate näidend

Tervisemeeskond               R:Sipsikud

M. Värton; R: Päikeselapsed

Mai

Juuni

17. mai

22. juuni

Õues kevadpidu- laat/lasteaia sünnipäev

– spordipäev

-laste tantsupidu

Tartu laulupidu

-õuepidu

-sportmängud ja võistlused

tantsupidu staadionil rühmaga

M. Värton, R: Naksitrallid, R:Oravakesed

K. Lauk kõik rühmad

Kõik Rühmad; M. Metsa

M. Värton; R: Krõllid

* – kuupäevad täpsustatakse eelmisel kuul, tervisenädal on iga kuu kolmas nädal

III. TRADITSIOONILISED ÜRITUSED

 • Ülelinnalistest spordipäevadest osavõtt

 • Ülelinnalistest ja üleriigilistest joonistusvõistlustest osavõtt

 • Folkloorirühma, laulukoori ja teiste huviringide esinemine lasteaias ja väljaspool lasteaeda

 • Muuseumide külastamine

 • Õpeekskursioonid ja kooliminejate kevadekskursioon

 • Loodusraja külastamine

 • Tervist edendavad üritused

 • Teater lasteaias 4 x, lisaks 2 näidendit töötajate ja lastega koos
 • IV. NÄITUSED ja KUJUNDUSED

Kuup.

Teema

Koht

Sisu

Vastutaja

01.09.

tarkusepäev

saal                               koridorid

– temaatiline kujundus

R:Pokud

Okt.

oktoober

Saal

koridorid

– temaatiline kujundus, sügisandide näitus: nunnud

R:Mesimummud, Lotted

01.12

Jõulud

Lasteaia koridorid

-saal                Lasteaia hoone ja territoorium

– temaatiline kujundus

– temaatiline terviklahendus

R: Oravakesed

R: Mürakarud, Kallikarud

Jaan

Talv

– saal

koridorid

– temaatiline kujundus

R: Mesimummud

Veebr

Vabariigi sünnipäev

Lasteaia saal, koridorid

– temaatiline kujundus

R: Päikeselapsed

Märts

Emakeelepäev

Kevad,

Lasteaia saal

koridorid

– temaatiline kujundus

R: Rüblikud

mai

1.05

Kevad/suvi

Lasteaia sünnipäev

Lasteaia territoorium, koridorid, saal

Koridorid/trepikojad

saal

 • terviklahendus koos

– teemakohased kujundused ja kunstitööd

R: Naksitrallid

R: Pokud

õppeaasta

Laste kunstitööd

saalis

Tagab laste tööde õigeaegse eksponeerimise

 okt-R2,; nov-R3;dets-R4;jõulud-R14; jaan-R12;veebr-R6;märts-R7;aprill-R8; mai-R9;sünnip-R15; juuni-R10;aug-R11;tarkusepäev 2018-R5

V. RÜHMASISESTE ÜRITUSTE KAVA

Kuupäev

Üritus

Vastutajad

Oktoober/november

Sügispeod ja/või Hingedepäev ja/või Isadepäev

Loodusraja külastamine

Rühmade õpetajad

Detsember

Jõulupeod, jõulumaa külastamine

Rühmade õpetajad

Veebruar

Loodusraja külastamine

Vastlapäev-spordipäev rühmades (koos vanematega)

Rühmade õpetajad

Aprill/mai

Kevadpeod ja/või Emadepäev

Koolisaatmispeod

Loodusraja külastamine

Rühmade õpetajad

Vastavalt ühisürituste kavale

Temaatilised terviseüritused

Tervisemeeskond

Rühmade õpetajad

VI. ENESETÄIENDAMINE

Aeg

Teema

Sihtrühm

Läbiviimise koht

Läbiviija

September

Laste sujuv üleminek lasteaiast kooli

Õpetajad

Lapsevanemad

Lasteaed

 

Kooli õpetaja

Oktoober

 Erivajadustega lapsed

õpetajad, lapsevanemad

lasteaed

 

November

väärtuskasvatus

töötajad

lasteaed

Rühma õpetajad

Jaanuar

Väärtuskasvatus

töötajad

Lasteaed

Rühma õpetajad

Veebruar

Tartus teise lasteaia töökorraldus

Lasteaia personal

kokkuleppel

E. Laane

Aprill

väärtuskasvatus

töötajad, lapsevanemad

lasteaed

Rühma õpetajad

Pidev

Kursustel omandatu edastamine kolleegidele

Lasteaia personal

Lasteaed

Kõik kursustel käinud

Pidev

Õppekasvatustegevus lasteaias

Uued õpetajad ja õpetaja abid

Lasteaed

õppealajuhataja

majandusjuhataja

Mentorid

Pidev

Terviseedendus

Lasteaia personal

Lasteaed

Tervisemeeskond

Pidev

Erialase perioodika ja kirjandusega töötamine

Lasteaia personal

Lasteaed

iseseisvalt

September – aprill

organiseeritud tegeluste ja tegevuste vaatlused

õpetajad

Lasteaed

Direktor, õppealajuhataja,

õpetajad

VII. KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

Aeg

Töövorm

Vastutajad

September

Koosolekud rühmades

Tervis: laste sujuv üleminek lasteaiast kooli

Õpetajad

tervisemeeskond

Oktoober

Koolivalmidusest

Laste arenguküsitlused

Tervis: Vaimne tervis on kooskõlas füüsilise tervisega

 

Õpetajad

tervisemeeskond

Detsember

Jaanuar

Märts

Koosolekud rühmades

Tervis: Isikliku hügieeniharjumuse kujundamine

Tervis: Doonurluse vajalikkus

Tervis: Liikumisvõimaluste toetamine

Õpetajad

tervisemeeskond

tervisemeeskond

tervisemeeskond

Aprill

Koolivalmidustest

Arenguvestlused lastevanematega laste arengust

Tervis: Südame tervis

Õpetajad

tervisemeeskond

Mai

Koosolekud rühmades

Tervis: Päikesepatareide laadimine, ohutus looduses

Õpetajad

tervisemeeskond

Õppeaasta

Konsultatsioonid lastevanematele laste arengupsühholoogia ja pedagoogika osas

Pedagoogid

Õppeaasta

Rühmasisesed ja ülemajalised peod

Õpetajad

Õppeaasta

Igapäevane infovahetus

Õpetajad

Õppeaasta

Hoolekogu koosolekud 1x kvartalis

Hoolekogu esimees, Lasteaia direktor

VIII. KOOSOLEKUD JA ÜRITUSED TÖÖTAJATELE

Aeg

Koosolek

Vastutajad

Aug/ September

Üldkoosolek

Pedagoogiline nõukogu

E. Oras

E. Laane

Oktoober

Õpetajate päev – Tervislik üritus +aktus

tervisemeeskond             R:Kaisukarud

November

Üldkoosolek

Pedagoogiline nõukogu

E. Oras

E. Laane

Jaanuar

Jõulupidu

R: Sipsikud, Lepatriinud

Veebruar

Üldkoosolek

Pedagoogiline nõukogu

E. Oras

E. Laane

märts

naistepäev

R:Mesimummud

 

 

 

Mai/juuni

Üldkoosolek

Pedagoogiline nõukogu

Lasteaia sünnipäev- tervislik üritus +koosviibimine

E. Oras

E. Laane

R: Pokud

õppeaasta

Töörühmade koosolekud

E. Oras

E. Laane

IX. SISEHINDAMINE

Aeg

Töö vorm

Vastutajad

Pidev

sisekontroll

E. Laane, M. Parik;  tervisetöötaja

Pidev

Õppetegevuse vaatlused

E. Oras, E. Laane

 

 

 

X. TERVISEEDENDUS

Vastavalt tervise edendamise kavale

XI. HUVIRINGID

Tasuta huviringid:

Huviringe viivad läbi Tartu Lasteaed Tähtvere õpetajad.

Flöödiring

Folkloor

Õppekavavälised huviringid:

Vastavalt kokkulepetele huvikoolidega.